DNEVNI CENTER SEŽANA

Dom upokojencev Sežana bo uredil dnevni center za starejšo populacijo na območju Upravne enote Sežana. Z vzpostavitvijo centra bo poskrbljeno za kakovostno socialno oskrbo in zdravstveno nego, z namenom, da bi lahko starejši ljudje čim dlje ohranili psihofizične sposobnosti in ostajali v domačem okolju. Vse to bo pripomoglo k boljšim življenjskim pogojem uporabnikov, ki lahko še delno skrbijo zase sami. Tako jim bo zagotovljena pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov in ohranjanju vpetosti v družbeno dogajanje. To pa bo preprečilo osamitev ter razbremenitev svojcev, ki skrbijo za starejšega družinskega člana.

Uporabnikom bomo zagotovili dnevno druženje in aktivno preživljanje dela dneva v dnevnem centru.

S tem bodo lahko zadovoljili svoje kulturne, duhovne in duševne potrebe, na primeren način preživljali prosti čas, navezovali nove stike, sklepali nova prijateljstva in začutili pripadnost skupnosti, v kateri živijo.

V skladu z evropskimi in slovenskimi usmeritvami se povečuje obseg neinstitucionalnih storitev oskrbe starejših ljudi z namenom krepitve deinstitucionalizacije. Vzpostavljen bo lažji in postopen prehod od neinstitucionalnih oblik socialnega varstva v institucionalizirano obliko socialnega varstva.

Cilj

V pritličju objekta RESJE, ki je bil predvidenim za oskrbovana stanovanja, bo Dom upokojencev Sežana v nedokončanem poslovnem prostoru uredil dnevni center za starejše osebe nad 65 let in invalide.

Glede na cilj javnega razpisa tudi Dom upokojencev Sežana želi prispevati k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine pri populaciji starejši nad 65 let, ki je v naši občini številčnejša od povprečja v Republiki Sloveniji. Z realizacijo naložbe pričakujemo, da se bo izboljšala kakovost storitev oskrbe in življenja občanov v naši občini.

Namen vzpostavitve dnevnega centra Sežana je dokončati poslovni prostor v pritličju objekta RESJE in s tem pridobiti objekt – dnevni center, ki bo primeren za opravljanje storitev dnevnega varstva.

Naložba v dnevni center je predvidena za do 15 uporabnikov. Z investicijo bomo v Domu upokojencev Sežana pridobili ustrezne prostore za izvajanje dnevnega varstva.

Investicijska vrednost celotne investicije znaša 282.308,90 EUR.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Namenska sredstva EU predstavljajo 80% skupnih upravičenih stroškov projekta, namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20% skupnih upravičenih stroškov projekta.

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov rezultata in učinka OP EKP 2014-2020.

ID*

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Merska enota

Ciljna vrednost 2021

Prednostna os 9, prednostna naložba 9.3, specifični cilj 9.3.3: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

9.19

Število oseb v institucijah

rezultat

število

-15

9.20

Število enot, v katere je bilo investirano

učinek

število

1

 

Kazalnik učinka bo dosežen ob zaključku projekta, kazalnik rezultata pa mora biti dosežen najkasneje do 31.05.2023.

https://www.eu-skladi.si