ZAČASNE NAMESTIVE

Dom upokojencev Sežana s svojo kapaciteto predstavlja osnovni steber institucionalnega varstva starejših na območju Upravne enote Sežana, z dejavnostjo oskrbe na domu pa je dnevno prisoten na območju Občine Sežana.

Dom upokojencev Sežana bo uredil prostore za začasno namestitev starejših oseb v objektu Resje. Začasne namestitve bodo namenjene prebivalcem območja Upravne enote Sežana in sicer občine: Sežana, Divača, Komen in Hrpelje Kozina, pa tudi tistim iz bolj oddaljenih občin. Osnovni namen investicijskega projekta je omogočiti socialno varnost in socialno vključenost ranljivih skupin prebivalstva omenjenih občin. V skladu s Strategijo varstva starejših v RS ter glede na možnosti želimo urediti “Začasne namestitve”, ki bodo namenjena posameznikom, ki potrebujejo začasno varstvo in oskrbo, ker jim le te začasno niso zagotovljene ali pa to potrebujejo zaradi nenadno spremenjenih okoliščin ali zdravja.

Ciljna skupina uporabnikov ima že zagotovljeno oskrbo, le začasno potrebujejo institucionalno varstvo po rehabilitaciji po odpustu iz bolnišnice ali začasni odsotnosti svojcev oz. domačih oskrbovalcev. Le ti bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli delno samostojnost ter v prihodnje ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oskrbe. Obenem je to priložnost, da se starejše osebe seznanijo z utripom in delovanjem zavoda, kar pripomore k manj stresni situaciji ob morebitnem kasnejšem vstopu v institucionalno varstvo. Začasna namestitev lahko traja največ tri mesece.

Prostore bomo uredili tako, da bodo primerni za izvajanje začasnih kratkotrajnih storitev institucionalnega varstva.

Za uporabnike začasnih namestitev v objektu Resje bomo organizirali osnovno in dodatno oskrbo, zdravstveno nego ter delovno-terapevtsko in fizioterapevtsko obravnavo. V skladu z njihovimi željami, potrebami in zmožnostmi se bodo uporabniki lahko vključevali v dnevne in tedenske aktivnosti v sklopu domskega varstva.

Z investicijo bomo uredili prostore v nedokončani novogradnji v pritličju objekta »Resje«, na naslovu Ulica Ivana Turšiča 10, 6210 Sežana. To bo samostojna bivalna enota pod okriljem Doma upokojencev Sežana. Projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi ter EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Namenska sredstva EU predstavljajo 80% skupnih upravičenih stroškov projekta, namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20% skupnih upravičenih stroškov projekta.

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov rezultata in učinka OP EKP 2014-2020.

ID*

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Merska enota

Ciljna vrednost 2021

Prednostna os 9, prednostna naložba 9.3, specifični cilj 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

9.19

Število oseb v institucijah

rezultat

število

-4

9.20

Število enot, v katere je bilo investirano

učinek

število

1

 

Kazalnik učinka bo dosežen ob zaključku projekta, kazalnik rezultata pa mora biti dosežen najkasneje do 31.05.2023.

https://www.eu-skladi.si