Pust, pust krivih ust

Hopsasa, drajsasa pustne smo šeme,

hopsasa, drajsasa nič nismo lene…